بایسته های تبلیغ عاشورا

معارف و علوم قرآنی

  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 3
  • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما