زندگی هدفمند و مثبت اندیشی

مهارت های عمومی

داستان این دوره:

این درس در 5 جلسه توسط استاد شاهین فرهنگ به موضوع زندگی هدفمند و مثبت اندیشی می پردازد.جلسه اول: عشق به خویشتن / جلسه دوم: مثبت اندیشی / جلسه سوم : مثبت اندیشی و باور های غلط / جلسه چهارم: راهیی از دلبستگی مادی / جلسه پنجم: زندگی هدفمند

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما