• استاد:دکتر سید بشیر حسینی
 • تعداد کاربران:34643
 • تعداد جلسات: 12
 • مدت زمان دوره: 360 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

سواد رسانه‌ای یک نوع درک متکی بر مهارت است که می‌توان براساس آن انواع رسانه‌ها را از یکدیگر تمیز داد، انواع تولیدات رسانه‌ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.
در این درس در قالب 12 جلسه به این مقوله کلیدی در قالب روش سرگرم آموزی پرداخته است و روش مواجه با رسانه ها و شناخت پیام های ارسالی و القایی آنان را مورد بحث قرار داده است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول : ما و رسانه
 • جلسه دوم : پیام همبرگری
 • جلسه سوم : پنچگانه سواد رسانه ای
 • جلسه چهارم : فرستنده و جریان شناسی رسانه ها
 • جلسه پنجم : رسانه شناسی و تفاوت رسانه ها
 • جلسه ششم : شناخت پیام و ویژگی های محتوا
 • جلسه هفتم : شناخت مخاطب
 • جلسه هشتم : مخاطب منفعل و فعال
 • جلسه نهم : تاثیر زمان و مکان و فرهنگ در تولیدات رسانه ای - زندگی دوم و دو جهانی شدن
 • جلسه دهم : فنون تولید محتوا (1)- بازنمایی و کلیشه ها
 • جلسه یازدهم : فنون تولید محتوا (2)
 • جلسه دوازدهم : رژیم مصرف رسانه ای و سبک زندگی
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما