انقلاب امریکا؛ رهایی فراماسونها

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:17026
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 4 جلسه به موضوع انقلاب امریکا و رهایی فراماسونها می پردازد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - انقلاب امریکا؛ رهایی فراماسونها- بخش 1
 • جلسه دوم - انقلاب امریکا؛ رهایی فراماسونها- بخش 2
 • جلسه سوم - انقلاب امریکا؛ رهایی فراماسونها- بخش 3
 • جلسه چهارم - انقلاب امریکا؛ رهایی فراماسونها - بخش 4
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما