تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر حمید حبشی
 • تعداد کاربران:208015
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر حمیدرضا حبشی در 4 جلسه به تفاوت‌های زنان و مردان می‌پردازد شناخت تفاوت‌های جسمی و روحی زن و مرد به خانواده‌ها کمک می‌کند که در سایه شناخت خوب از یکدیگر زندگی بهتر و زیباتری داشته باشند. درس "تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد" سعی دارد به این مهم بپردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تفاوت نگاه فردی و نگاه بر پایه زوجیت
 • جلسه دوم: ادامه شناخت تفاوتهای روحی زن و مرد
 • جلسه سوم: شناخت تفاوت‌های روحی زنان
 • جلسه چهارم: عمیق نگری مردان و سطحی نگری زنان
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما