بررسی انقلاب های چپ و کمونیستی

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:23314
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 4 جلسه به بررسی انقلاب های چپ و کمونیستی می پردازد. انقلابیون در چین با نابودی امپراطوری و سلسله مانچو و شروع عصر جدیدی به رهبری سون بات سن دست به تدوین نظام نوین آموزش زدند.از ویژگیهای مهم در انقلاب کوبا نظامی گری و توجه به شخصیت های کاریزماتیکی چون فیدل کاسترو و چه گوآرا است که باعث انقلاب کوبا بر علیه استعمار شد. و در آخر انقلاب الجزایر را از سه منظر کمونیستی، اسلامی، لیبرالیستی مورد بررسی قرار می دهد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - انقلاب چین
 • جلسه دوم - انقلاب کره
 • جلسه سوم - انقلاب کوبا
 • جلسه چهارم - انقلاب الجزایر
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما