دانشجو و مهارت های زیست جمعی

مهارت های عمومی

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:18622
  • تعداد جلسات: 7
  • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

ارتباط با خانواده،مهارت اجتماعی، سو استفاده عاطفی ،ارتباط با همسالان و ازدواج از جمله مباحث این درس می باشد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - ارتباط با خانواده بخش اول
  • جلسه دوم - ارتباط با خانواده بخش دوم
  • جلسه سوم - مهارت اجتماعی بخش اول
  • جلسه چهارم - مهارت اجتماعی بخش دوم
  • جلسه پنجم - سو استفاده عاطفی
  • جلسه ششم - ازدواج
  • جلسه هفتم - ارتباط با همسالان
  • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما