سیر انقلاب از قاجار تا محمدرضا پهلوی

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:47847
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس با تلاش جمعی از اساتید در 5 جلسه تهیه گردیده این محتوا سعی در بیان مفهوم انقلاب و تفاوت آن با سایر پدیده‌های اجتماعی داشته و به تاریخ معاصر ایران تا پیش از انقلاب می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: مفهوم انقلاب، تفاوت انقلاب با دیگر پدیده‌های اجتماعی
 • جلسه دوم: نگاهی به وضعیت ایران و اروپا در قرن نوزدهم(گفتمان ترقی)
 • جلسه سوم: جنبش‌های عصر قاجار(نهضت تنباکو، عدالتخانه، مشروطه)
 • جلسه چهارم: ظهور و سقوط رضاخان میرپنج
 • جلسه پنجم: اقدامات غربگرایانه دولت پهلوی دوم
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما