آشنائی با روش مقاله نویسی علمی و پژوهشی

 • تعداد کاربران:2559
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تاریخچه نگارش‌های علمی پژوهشی
 • جلسه دوم:آشنائی با ساختار پاراگراف
 • جلسه سوم: ساختار یک مقاله کوتاه
 • جلسه چهارم:ساختارمقاله های علمی پژوهشی
 • جلسه پایانی: فارغ التحصیلی در این درس
 • صدور گواهی پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما