نرمش قهرمانانه - بررسی صلح تاریخی امام حسن (ع)

معارف و علوم قرآنی

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 5
  • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در ادامه سلسله دروس آفتاب در مصاف است که به بیان زمینه ها و شرایط جامعه اسلامی و عملکرد حکومت اموی در آستانه قیام عاشورا می پردازد

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما