دانشجو و مهارت های فردی

مهارت های عمومی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:38378
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

مهارت مقابله با استرس شروع دانشگاه-مهارت های تحصیلی-مدیریت زمان

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - مهارت مقابله با استرس شروع دانشگاه
 • جلسه دوم - مهارت تحصیلی 1
 • جلسه سوم - مهارت تحصیلی 2
 • جلسه چهارم - مدیریت زمان
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما