دانشجو و مهارت های زیست جمعی

مهارت های عمومی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:29138
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

ارتباط با خانواده،مهارت اجتماعی، سو استفاده عاطفی ،ارتباط با همسالان و ازدواج از جمله مباحث این درس می باشد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - ارتباط با خانواده بخش اول
 • جلسه دوم - ارتباط با خانواده بخش دوم
 • جلسه سوم - مهارت اجتماعی بخش اول
 • جلسه چهارم - مهارت اجتماعی بخش دوم
 • جلسه پنجم - سو استفاده عاطفی
 • جلسه ششم - ازدواج
 • جلسه هفتم - ارتباط با همسالان
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما