جریان های معنوی نوظهور

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

عرفانهای نو ظهور با ادبیات جذاب و لذت بخش حال خوشی را در افراد ایجاد می کنند و افراد احساس می کنند که به نیازهای آنان پاسخ داده می شود اما چون این حال موقتی است پس از مدتی افراد دچار سرخوردگی و افسردگی می شوند و ......

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - تبیین جریان های معنوی نوظهور
  • جلسه دوم - علل گرایش به جریان های معنوی نوظهور
  • جلسه سوم - راههای مقابله با گسترش جریان های معنوی نوظهور
  • جلسه چهارم - بررسی عرفان حلقه 1
  • جلسه پنجم - بررسی عرفان حلقه 2
  • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما