نرمش قهرمانانه - بررسی صلح تاریخی امام حسن (ع)

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:72806
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در ادامه سلسله دروس آفتاب در مصاف است که به بیان زمینه ها و شرایط جامعه اسلامی و عملکرد حکومت اموی در آستانه قیام عاشورا می پردازد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - صلح امام حسن مجتبی (ع)، زمینه ساز قیام عاشورا - بخش اول
 • جلسه دوم - صلح امام حسن مجتبی (ع)، زمینه ساز قیام عاشورا - بخش دوم
 • جلسه سوم - صلح امام حسن مجتبی (ع)، زمینه ساز قیام عاشورا - بخش سوم
 • جلسه چهارم - شرایط جامعه اسلامی و عملکرد حکومت اموی در آستانه قیام عاشورا - بخش اول
 • جلسه پنجم - شرایط جامعه اسلامی و عملکرد حکومت اموی در آستانه قیام عاشورا - بخش دوم
 • آزمون پایانی
 • گواهینامه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما