مهارت مخاطب شناسی

مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

  • تعداد کاربران:12953
  • تعداد جلسات: 2
  • مدت زمان دوره: 60 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: محبت و توجه بدون شرط
  • جلسه دوم: مباحثی پیرامون مشاوره و راهنمایی
  • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما