• تعداد کاربران:211
  • تعداد جلسات: 2
  • مدت زمان دوره: 60 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • بخش اول ولایت
  • بخش دوم ولایت
  • بخش پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما