انقلاب روسیه، به نام مردم، به کام استبداد

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:22246
 • تعداد جلسات: 3
 • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

انقلاب روسیه یک انقلاب ایدئولوژیک بود که نیمی از جهان را در بر گرفت که با چاشنی قحطی و کشتار آغاز شد.انقلاب شوروی خیلی زودتر از پانزده سال دچار انحراف شد. انقلابی كه به كمك توده‌ی مردم روی كار آمده بود، تبدیل شد به دیكتاتوریِ استالینی كه سالهای متمادی ادامه داشت و بعد به اعقاب استالین به ارث رسید. مردم در آن كشور بزرگ، حتّی كمترین اختیاری برای بخش مهمی از زندگی شخصیِ خودشان نداشتند؛ چه برسد در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و حكومتی و مملكتی.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - طغیان مردم علیه سرمایه‌داری
 • جلسه دوم - انقلابی با چاشنی قحطی و کشتار
 • جلسه سوم - قیام انسان در برابر دین
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما