مدیریت زمان

مهارت های عمومی

  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 2
  • مدت زمان دوره: 60 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

اهمیت زمان و مدیریت آن،نقش و تاثیر زمان در زندگی و بدن انسان در این درس بررسی می شود

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:














راهنمای این صفحهارتباط با ما