انقلاب فرانسه زیر ذره بین

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:31842
 • تعداد جلسات: 3
 • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 3 جلسه به موضوعاتی چون انقلاب های چند سده اخیر و واکاوی سیر انقلاب فرانسه و تمایز آن با انقلاب های قبل و بعد خود و جنگ های صلیبی می پردازد که با خون ریزی و وحشی گری های فراوانی همراه بوده و همچنین به بررسی علل اهمیت و پیدایش ، تداوم و استمرار و فرجام انقلاب فرانسه می پردازد و نتایج و تأثیرات متفاوت آن بر عرصه بین الملل در آن برهه زمانی را ذکر می کند که انقلابی مردمی، ضد دینی و لجام گسیخته بود که برای تمام انقلاب ها تبدیل به الگو شد ، می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - جنگ های صلیبی
 • جلسه دوم - انقلاب فراماسونری و اقدام انقلابیون
 • جلسه سوم - از ناپلئون تا امروز
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما