روش تحقیق

مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

 • تعداد کاربران:640
 • تعداد جلسات: 12
 • مدت زمان دوره: 360 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: مطالعات و پژهش های دینی
 • جلسه دوم: تمایز بین داده و اطلاعات
 • جلسه سوم: اطلاعات شایسته کدام اطلاعات است
 • جلسه چهارم: انتخاب موضوع تحقیق
 • جلسه پنجم: فرضیات تحقیق
 • جلسه ششم: مساله تحقیق
 • جلسه هفتم: مهارت های تحقیق
 • جلسه هشتم: تکنیک های تحقیق
 • جلسه نهم: ملاک های انتخاب موضوع
 • جلسه دهم: اصول پژوهشی
 • جلسه یازدهم: گونه شناسی تحقیق
 • جلسه دوازدهم: ساختارشناسی تحقیق
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما