آمریکاشناسی

فرهنگ و سیاست

 • تعداد کاربران:83849
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر فؤاد ایزدی در 6 جلسه به اوضاع اجتماعی جامعه آمریکا، وضعیت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و انتخاباتی آمریکا، آشنایی با گروه های موافق و مخالف با ایران در امریکا می‌پردازد و قصد دارد که شناخت دقیق‌تری از آمریکا به دانش‌پذیران محترم ارائه نماید.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: اوضاع اجتماعی جامعه آمریکا
 • جلسه دوم: وضعیت اقتصادی آمریکا
 • جلسه سوم: وضعیت سیاسی و انتخابات امریکا
 • جلسه چهارم: آشنائی با گروه‌های موافق و مخالف با ایران در آمریکا
 • جلسه پنجم: آشنائی با گروه‌های مخالف با ایران
 • جلسه ششم: بررسی وضعیت فرهنگی آمریکا
 • آزمون پایانی و دریافت گواهی نامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما