خدا شناسی -مراتب توحید

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 6 جلسه به بحث خداشناسی در کلام جدید می پردازد در این درس به مسئله توحید در وادی اثبات وجود خدا، براهین، مراتب، اثبات توحید درشؤن مختلف و تقسیم بندی صفات الهی پرداخته خواهد شد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: روش‌های اثبات وجود خدا
  • جلسه دوم: برهان وجوب و امکان
  • جلسه سوم: مراتب توحید الهی
  • جلسه چهارم: توحید واحدی،توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت
  • جلسه پنجم: تقسیم بندی صفات الهی
  • جلسه ششم: علم الهی، حکمت الهی، اراده و مشیت الهی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما