انسان موفق

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر شاهین فرهنگ
 • تعداد کاربران:16066
 • تعداد جلسات: 16
 • مدت زمان دوره: 480 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 41
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:موانع عدم تحول
 • جلسه دوم: بهانه ای به نام کمبود امکانات
 • جلسه سوم:فرافکنی و نشناختن توانمندی‌ها و قابلیت‌ها
 • جلسه چهارم:عوامل موثر در شکل گیری تحول
 • جلسه پنجم:مرحله دوم شرطی شدن یعنی مراقبت
 • جلسه ششم: معنای هدف داشتن و لوازم آن
 • جلسه هفتم: ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه
 • جلسه هشتم:چهار قانون کلیدی و مهم مغز انسان
 • جلسه نهم:دومین شرط عبارات تاکیدی
 • جلسه دهم:مثبت اندیشی
 • جلسه یازدهم: ادامه بحث مثبت اندیشی
 • جلسه دوازدهم:تلقین و دفن نمی توانیم ها
 • جلسه سیزدهم:شروط به نتیجه رسیدن تلقین
 • جلسه چهاردهم:عوض کردن جریان منفی و عدم توجه به آن
 • جلسه پانزدهم:نگرانی‌ها چگونه ما را از پا می اندازند.
 • جلسه شانزدهم: بحث خواستن و شیوه اعتماد به خداوند
 • جلسه پایانی این درس
 • پایان دوره و فارغ التحصیلی
 • جلسه هفدهم:شروط به نتیجه رسیدن تلقین

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما