مهارت های زندگی خوابگاهی

مهارت های عمومی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:22466
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 61
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

درس مهارت های زندگی خوابگاهی در 5 جلسه جهت کمک به دانشجویان خوابگاهی برای یک زندگی مناسب در خوابگاه تدوین شده است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - حریم شخصی سالم، و راههای مواجه با افسردگی و بحران
 • جلسه دوم - مهارتهای ارتباط موثر با هم‌اتاقی
 • جلسه سوم-زندگی شاد در خوابگاه
 • جلسه چهارم - پذيرش ديگران و انطباق پذيري
 • جلسه پنجم - چگونگي كنترل خشم
 • آزمون پایانی درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما