جریان شناسی سلفی گری

فرهنگ و سیاست

 • استاد:دکتر مهدی فرمانیان
 • تعداد کاربران:14428
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 30
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

داعشی ها و سلفی ها، هر روز تعداد زیادی از مسلمانان و غیر مسلمانان بی گناه را به خاک و خون می کشند؛اینها با پرچم و نام مقدس الله، دست به این حرکات خبیثانه می زنند و خود را مسلمان می نامند! در درس جریان شناسی سلفی گری، به بررسی تاریخ تفکر سلفی گری، سرگذشت محمد بن عبدالوهاب و مکتب دیوبندیه پرداخته و در ادامه جریان سلفی تقریبی اخوان المسلمین و سلفی جهادی را توضیح خواهد داد

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:مباحث مقدماتی و تاریخ تفکر سلفی گری
 • جلسه دوم:آشنائی با محمد بن عبد الوهاب
 • جلسه سوم:آشنائی با مکتب دیوبندیه
 • جلسه چهارم: آشنائی با جریان سلفی تقریبی اخوان المسلمین و سلفی جهادی القاعده
 • جلسه پایانی : پایان درس و فارغ التحصیلی
 • صدور کواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما