گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 2

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در7جلسه تهیه گردیده و به موضوع جریان روشنفکری در ایران معاصر می‌پردازد

سرفصل و جلسات:

  • آشنایی با جریان های روشنفکری در ایران( قسمت دوم)
  • آشنایی با نسل اول روشنفکری در ایران
  • آشنایی با نسل دوم روشنفکری در ایران( دکتر شریعتی)
  • آشنایی با نسل دوم روشنفکری در ایران(قسمت دوم)
  • آشنایی با نسل سوم روشنفکری در ایران(دکتر سروش)
  • طرح ایجابی(راهبرد) روشنفکری دینی
  • مقایسه موقعیت ما با غرب
  • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما