امام روح الله و آمریکا

فرهنگ و سیاست

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:4742
  • تعداد جلسات: 3
  • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

برگرفته از مستندی 4جلسه ای توسط جمعی از اساتید

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: پشتیبانی آمریکا از شاه
  • جلسه دوم : تسخیر لانه ی جاسوسی
  • جلسه سوم : شعار،مرگ بر آمریکا
  • آزمون پایانی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما