آشنائی با روش ارزشیابی تحصیلی

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر رضا فیروزی
 • تعداد کاربران:2191
 • تعداد جلسات: 12
 • مدت زمان دوره: 360 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس استاد فیروزی در 12 جلسه به آموزش نحوه ارزشیابی می پردازد. چگونه می توان از دانشجو ارزیابی صحیحی داشت؟ استاد در این درس به شیوه های ارزیابی صحیح پرداخته است. ابتدا لازم است که تعریف درستی از ارزیابی ارائه شود، سپس انواع روش های ارزیابی مطرح می شود؛ سوالات تشریحی، سوالات کوتاه و کامل کردنی، سوالات صحیح و غلط سوالات چهار گزینه ای و... تک تک مورد بررسی قرار گرفته ، اصول و قواعد آن بیان می شود و به همراه آن مزایا و معایب هر کدام از این روش ها به صورت کامل شرح داده می شود.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تعریف ارزیابی
 • جلسه دوم:انواع ابزار های اندازه گیری
 • جلسه سوم: قواعد طراحی سوال تشریحی
 • جلسه چهارم:ادامه مبحث طراحی سوال تشریحی
 • جلسه پنجم:قواعد طراحی سوالات کوتاه و کامل کردنی
 • جلسه ششم:ادامه مبحث طراحی سوالات کوتاه
 • جلسه هفتم:مزایا و معایب سوالات صحیح و غلط
 • جلسه هشتم:آشنائی با مزایا و معایب سوالات چهارگزینه ای
 • جلسه نهم:ادامه مبحث طراحی سوالات چند گزینه ای
 • جلسه دهم:آشنائی با برخی قواعد سوالات منفی
 • جلسه یازدهم:نکاتی درمورد گزینه های انحرافی در سوال
 • جلسه دوازدهم:آشنائی با اصول طراحی و تصحیح سوالات
 • جلسه پایانی و فارغ التحصیلی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما