آشنائی با تاریخ فرهنگ و تمدن فنی مهندسی - بخش دوم

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:517
 • تعداد جلسات: 9
 • مدت زمان دوره: 270 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: شناخت و ارزیابی منابع و متون علوم فنی و مهندسی 1 (دکتر قاسملو)
 • جلسه دوم: شناخت و ارزیابی منابع و متون علوم فنی و مهندسی 2 (دکتر قاسملو)
 • جلسه سوم: دستاوردهای تمدن مسلمانان در علوم فنی و مهندسی و تاثیر آن در تمدن مغرب زمین.(غلامحسین رحیمی)
 • جلسه چهارم: جایگاه کنونی ایران در علوم فنی و مهندسی 1 (غلامحسین رحیمی)
 • جلسه پنجم: جایگاه کنونی ایران در علوم فنی و مهندسی 2 (غلامحسین رحیمی)
 • جلسه ششم: جایگاه کنونی ایران در علوم فنی و مهندسی 3 (غلامحسین رحیمی)
 • جلسه هفتم: تاریخ فیزیک، شیمی و مکانیک در تمدن اسلامی و نوآوریهای مسلمانان در این علوم 1
 • جلسه هشتم: تاریخ فیزیک، شیمی و مکانیک در تمدن اسلامی و نوآوریهای مسلمانان در این علوم 2
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما