پیدا و پنهان - تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران

فرهنگ و سیاست

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:
  • تعداد جلسات: 5
  • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان
  • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 5 جلسه به تحول در شیوه نفوذ از روش کهنه به روش نوین می پردازد. در این روش کشورهای استعمارگر قدیم با استفاده از شخصیتهای خودباخته و ایجاد شرکتهای به ظاهر تجاری به نفوذ در جوامع مختلف می پردازند. در این نوع نفوذ کشورها واکنشهای مختلفی از خود نشان داده اند و مهمترین هجمه علیه کشورهای اسلامی بوده است.
استفاده از انواع بازیهای کامپیوتری، شبکه سازی بین جوانان، استفاده ابزاری از زنان و شعارهای رنگارنگ ابزار اصلی نفوذ جدید در بین کشورها بوده است.
توسعه اینترنت در ایران، نفود و فریب شخصیتهای سیاسی فرهنگی و خروج برخی سرمایه‌های ملی، تنها بخشی از دستاوردهای نفوذ نوین امروز به سردمداری آمریکا در ایران بوده است. حضور عموم مردم و هوشیاری دلسوزان نظام از عوامل شکست دشمنان در این عرصه بوده است.

سرفصل و جلسات:

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما