بازخوانی وصیت امام خمینی(ره)

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

استاد حسن رحیم پور در 3جلسه در این درس به موضوعاتی چون خط امام و خطرات خروج از خط امام ، دشمن شناسی،توصیه امام به گورباچف و ....پرداخته است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: مخاطرات خروج از خط امام
  • جلسه دوم : امام و توضیه به گورباچف
  • جلسه سوم : دشمن شناسی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما