آشنائی با عوامل استحکام خانواده

مهارت های عمومی

داستان این دوره:

درس آشنائی با عوامل استحکام خانواده در 3 جلسه ارائه شده است

سرفصل و جلسات:

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول:روشهای ایجاد زندگی شاد و پرنشاط
  • جلسه دوم: مدیریت تعارضات در خانواده
  • جلسه سوم: مهارتهای سازگاری عاطفی و رفتاری
  • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
  • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما