مروری برمهارت های زندگي

مهارت های عمومی

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: مهارت های برقراری ارتباط مؤثر (1)
 • جلسه دوم: مهارت های برقراری ارتباط مؤثر (2)
 • جلسه سوم: مهارت های مدیريت، مقدمۀ سایر مهارت ها
 • جلسه چهارم: مدیریت اقتصادی در خانواده (1)
 • جلسه پنجم: مدیریت اقتصادی در خانواده (2)
 • جلسه ششم: مدیریت اقتصادی در خانواده (3)
 • جلسه هفتم: مهارت های فرزند پروری (1)
 • جلسه هشتم: مهارت های فرزند پروری (2)
 • آزمون پایانی
 • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما