مهارت های خودآگاهی

مهارت های عمومی,مهارت های تدریس،تحقیق و سبک زندگی

داستان این دوره:

این درس با تدریس دکتر مهدی هادی به سرفصلهایی چون آشنایی با ابعاد خودآگاهی،جسمانی، هیجانی، شناختی،معنوی و روحانی و تیپ های شخصیتی در قالب 7 جلسه پرداخته است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - آشنایی با ابعاد خودآگاهی
  • جلسه دوم - آشنایی با بعد جسمانی
  • جلسه سوم - آشنایی با بعد شناختی (قسمت اول)
  • جلسه چهارم - آشنایی با بعد شناختی(قسمت دوم)
  • جلسه پنجم - آشنایی با بعد هیجانی
  • جلسه ششم - آشنایی با بعد معنوی و رفتاری
  • جلسه هفتم - آشنایی با انواع تیپ های شخصیتی
  • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما