بهائیت، وهابیت و تصوّف

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

در این درس دکتر خسروپناه در 6 جلسه به روند شناسی فرهنگ معاصر ایران می‌پردازد تاریخ معاصر ایران دورانی از تاریخ ایران است که با به قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط آقا محمد خان قاجار شروع می‌شود و تا سرنگونی سلسله پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه می‌یابد. درس "روندشناسی فرهنگ ایران معاصر 2" سعی دارد دانش پذیر را با جریانات فرهنگی معاصر از قبیل جریان بهائیت و وهابیت، تصوف فرقه‌ای و دوره شناسی آن و فرقه شیخیه و انشعابات آن آشنا نماید.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: تکالیف و حقوق زن و مرد دراسلام
  • جلسه دوم: فرقه شیخیه و انشعابات آن
  • جلسه سوم: جریان بهائیت
  • جلسه چهارم: جریان وهابیت
  • جلسه پنجم: تصوف فرقه‌ای
  • جلسه ششم: دوره‌شناسی تصوف
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما