انسان شناسی - انسان و معاد

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام رجبی در 6 جلسه به بحث انسان شناسی می پردازد استاد این درس را بر مبنای مفهوم و ضرورت انسان شناسی پیش برده و به انسان از منظر قرآن نگریسته و مسئله جبر و اختیار نیز مطرح می نماید .

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: قدرت تکنیکی و اجتماعی انسان، گرایش‌های گوناگون انسان
  • جلسه دوم: شناخت‌های لازم ترجیح خواست‌ها(معیارهای انتخاب)
  • جلسه سوم: وجود و بقاء روح
  • جلسه چهارم: بررسی شبهات معاد جسمانی و روحانی
  • جلسه پنجم: براهین عقلی قرآن بر اثبات معاد
  • جلسه ششم: رابطه دنیا و آخرت، رابطه عمل و پاداش
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما