حکومت فرزانگان

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

درس حکومت فرزانگان طی 13 جلسه تلاش دارد مبانی حکومت دینی و بحثهای پیرامون آن را به دقت آموزش دهد.استاد این دروس حجت الاسلام خسروپناه است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - مبانی نظام سیاسی
 • جلسه دوم - اندیشه سیاسی اسلام
 • جلسه ی سوم-انواع حکومت
 • جلسه چهارم-مشروعیت در نظام سیاسی
 • جلسه ی پنجم-مشروعیت حاکمیت فقیه جامع الشرایط
 • جلسه ی پنجم (بخش دوم)-ولایت سیاسی فقیه
 • جلسه ششم-نظرات شخصیتهای معاصر در باب ولایت فقیه
 • جلسه ی هفتم:نظر فقهای معاصر در باب ولایت فقیه
 • جلسه ی هشتم-حکم حکومتی و مقدمات اثبات ضرورت ولایت فقیه
 • جلسه ی هشتم (بخش دوم)- ادامه مقدمات اثبات ضرورت ولایت فقیه
 • جلسه ی نهم- بررسی آیات و روایات در مورد ولایت فقیه
 • جلسه ی دهم- بررسی شبهات ولایت فقیه
 • جلسه ی یازدهم

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما