خدا شناسی - صفات الهی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 6 جلسه به بحث خداشناسی در کلام جدید می پردازد در این درس به صفات الهی، رابطه فاعلیت خدا با فاعلیت سایر موجودات، قضا وقدرالهی، برهان فطرت، فتنه فراماسونر‌ها پیش ازجامعه مهدوی می‌پردازیم

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: صفات ثبوتیه الهی، قدرت، حیات
  • جلسه دوم: حسن و قبح ذاتی
  • جلسه سوم: رابطة فاعلیت خدا با فاعلیت سایر موجودات
  • جلسه چهارم: قضاء و قدر الهي، بداء مسأله شرور
  • جلسه پنجم: برهان فطرت یا اجماع
  • جلسه ششم: فتنه فراماسونرها قبل از جامعه مهدوی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما