انقلاب انگلیس؛ شورش بورژواها

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:21153
 • تعداد جلسات: 3
 • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 3 جلسه به موضوعات، انقلاب صنعتی؛ انقلابی برای تغییر در جغرافیای جهان و انقلاب انگلیس؛ شورش بورژواها

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - انقلاب صنعتی؛ انقلابی برای تغییر در جغرافیای جهان
 • جلسه دوم - انقلاب انگلیس؛ شورش بورژواها 1
 • جلسه سوم - انقلاب انگلیس؛ شورش بورژواها 2
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما