فریب کشورها با ابزار توسعه

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

این درس در 3جلسه توسط استاد حسن رحیم پور ازغدی به بررسی نفوذ سرمایه داری در کشورهای دیگر و وابستگی درجهان می پردازد

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: وابستگی درجهان
  • جلسه دوم : ما می توانیم
  • جلسه سوم: نفوذ سرمایه داری در کشورهای دیگر
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما