حق، آزادی اندیشه و بیان

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 3

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام جوان آراسته در 8 جلسه به حقوق انسان در اسلام می پردازد در این آموزش استاد به دنبال آن است که آزادی اندیشه و جایگاه تعقل و تفکر را در فرهنگ اسلامی تبیین نموده و حقوق اقتصادی، مالی، سیاسی، حکومتی، نظارتی، زنان، اقلیت‌ها را بیان نماید .

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: حقوق اقتصادی و مالی
  • جلسه دوم: آزادی اندیشه و جایگاه تعقل و تفکر در فرهنگ اسلامی
  • جلسه سوم: حقوق سیاسی و حکومتی
  • جلسه چهارم: نظارت مردم بر حاکمیت و نظارت حاکمیت بر مردم
  • جلسه پنجم: آزادی بیان، آزادی احزاب
  • جلسه ششم: حقوق زن در اسلام 1
  • جلسه هفتم: حقوق زن در اسلام 2
  • جلسه هشتم: حقوق اقلیت‌ها
  • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما