آشنایی با اندیشه اسلامی2 -اول

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام حاجی ابراهیمی در 9 جلسه بیان گردیده استاد در این درس به ابعاد مختلف دین، معنای لغوی، منشا آن از دیدگاه‌های مختلف و مفهوم آن پرداخته همچنین ابعاد مختلف وحی و انواع تأثیرات موجودات عالم برهم را مورد بررسی قرار داده است.

سرفصل و جلسات:

  • درس اول: روش برخورد با سوالات دینی و تنظیم آن‌ها
  • درس دوم: دین چه ابعادی دارد؟
  • درس سوم: آشنایی با منشاء دین و بررسی لغوی مفهوم دین
  • درس چهارم: ادامه توضیح نظریه فروید در منشاء دین
  • درس پنجم: احتیاج به وحی و علوم وحیانی و اضطرار به آن
  • درس ششم: شناخت انواع تاثیرات موجودات عالم برهم
  • درس هفتم: بیان شبهه براهنه و مسئله عقل گریزی وحی
  • درس هشتم: چیستی و سرشت وحی
  • درس نهم: شناخت بافت تکلمی وحی
  • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما