تفکر جدایی دین از سیاست

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 1

داستان این دوره:

این درس توسط دکتر محمد جواد نوروزی در 7 جلسه بیان گردیده است هدف از تدریس این درس تعریف و تبیین مفهومی واژه فلسفه سیاست و آشنایی با روش‌شناسی و نحوه پژوهش در این حوزه اندیشه سیاسی است و در آن به مباحثی مانند جدایی دین از سیاست، سکولاریسم و طبقه بندی حکومت از دید قرآن می پردازد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: تعریف و تبیین مفهومی واژه فلسفه سیاست
  • جلسه دوم: روش‌شناسی و شیوه پژوهش در حوزه اندیشه سیاسی
  • جلسه سوم: قلمرو دین و اندیشه جدایی دین از سیاست
  • جلسه چهارم: مؤلفه‌ها و بنیادهای فکری سکولاریزم
  • جلسه پنجم: سکولاریسم و جهان اسلام
  • جلسه ششم: حریم خصوصی و عمومی در اسلام
  • جلسه هفتم: طبقه بندی حکومت بر معیار قرآن
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما