پیامبر شناسی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس دکتر خسروپناه در 7 جلسه به مبحث نبوت و انبیا می پردازد در این آموزش استاد مبحث "نبوت" را از منظر معنایی، کلامی، فلسفی، عرفانی و متکلمین بررسی نموده و نیز به"علم انبیا" را از منظر براهین عقلی، متکلمان، فلاسفه و عرفا پرداخته سپس دیدگاه‌های مختلف در مورد عصمت و خاتمیت را بیان خواهند نمود.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: بررسی دلایل اثبات ضرورت نبوت، دیدگاه‌های متکلمین درباره معنای نبوت
  • جلسه دوم: تبیین کلامی، فلسفی، عرفانی نبوت
  • جلسه سوم: علل چهارگانه نبوت
  • جلسه چهارم: دیدگاه متکلمان بر ضرورت بعثت پیامبران
  • جلسه پنجم: براهین عقلی، متکلمان، فلاسفه و عرفا در مورد دامنه علم انبیاء
  • جلسه ششم: دیدگاههای مختلف در مورد عصمت، تعریف اعجاز
  • جلسه هفتم: دیدگاه‌های متکلمین، حکما، عرفا درباره خاتمیت
  • آزمون نهایی ودریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما