جریان های فکری ایران معاصر

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

حوادث در پی هم پیش می آیند؛ گاهی متوجه نمی شویم بین این اتفاقات ارتباطی هماهنگ وجود دارد! جریان، واژه جالبی است که امروزه در میان متفکرین به ک

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول:تعريف جریان و طبقه بندی جریانات فکری
 • جلسه دوم:موئلفه های جریان و تاثیرات آن
 • جلسه سوم: اصول جریان عقلانیت اسلامی
 • جلسه چهارم:ادامه اصول جریان عقلانیت اسلامي
 • جلسه پنجم:آشنائی با جریان سنتی
 • جلسه ششم: نسبت روحانیت و سیاست
 • جلسه هفتم: جریان مکتب تفکیک
 • جلسه هشتم: ادامه مبحث جریان تفکیک
 • جلسه نهم: آشنائی با جریان تجدد ستیزی
 • جلسه دهم: آشنائی با جریان سنت گرا
 • جلسه یازدهم: نقد جریان تجدد ستیز
 • جلسه دوازدهم: آشنائی با جریان روشنفکری
 • جلسه پایانی: فارغ التحصیلی و پایان دوره
 • دریافت گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما