تجوید قرآن کریم- اول

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس دکتر محسن موسوی بلده در 6 جلسه به بحث تجوید می‌پردازد تجوید، علم قرائت فصیح قرآن و فن تلفظ صحیح حروف آن است. این علم مجموعه قواعد و ضوابطی را برای صحیح خواندن حروف و کلمات قرآن و نیز دیگر مباحث آواشناسی در برمی گیرد. هدف از علم تجوید توانا ساختن قاری بر تلاوت زیبا و استوار و تلفظ فصیح حروف قرآن کریم و حفظ زبان از اشتباه در خواندن کتاب الهی است. در این درس مباحثی از قبیل: آشنایی با تاریخچه قرائت قرآن، آغاز قرائت و مراتب آن، تلفظ صحیح حرکات و حروف (قسمت اول) و همزه وصل ـ طرق وقف مطرح شده است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: آشنائی با تاریخچه قرائت قرآن
  • جلسه دوم: آشنائی با قرائت حفص از عاصم
  • جلسه سوم:آغاز قرائت و مراتب آن
  • جلسه چهارم:همزه وصل - طرق وقف
  • جلسه پنجم: باب وقف و ابتدا
  • جلسه ششم :تلفظ صحیح حرکات و حروف (قسمت اول)
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما