حقوق دانشجویی

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:2906
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 1
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

شناخت چهار گروه اصلی تخلفات دانشجویی- آشنائی با تخلفات آموزشی و اداری- تخلفات اخلاقی-آشنائی با قوانین نشریات دانشجوئی

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:شناخت چهار گروه اصلی تخلفات دانشجویی
 • جلسه دوم: توضیح چهار گروه تخلفات دانشجوئی
 • جلسه سوم:ادامه توضیحات گروههای چهارگانه
 • جلسه چهارم:آشنائی با تخلفات آموزشی و اداری
 • جلسه پنجم:تخلفات اخلاقی
 • جلسه ششم:آشنائی با قوانین نشریات دانشجوئی
 • جلسه پایانی این درس
 • پایان دوره و فارغ التحصیلی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما