اسلام و هرمنوتیک

معارف و علوم قرآنی,معرفت شناسی سطح 3

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 5 جلسه به اسلام شناسی در کلام جدید می پردازد در این درس با منطق فهم زبان اسلام ، هرمنوتیک و اشکالات مختلف دراین بحث و جامعیت مکانی، زمانی دین اسلام پرداخته خواهد شد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: معرفی و توضیح کتاب کلام نوین اسلامی
  • جلسه دوم: زبان دین در دو حوزه مفردات نصوص دینی، جمله‌ها و گزاره‌های دینی
  • جلسه سوم: منطق فهم زبان اسلام، هرمونوتیک و نظریه تعدد قرائت‌ها از دین
  • جلسه چهارم: اشکالات وارد بر قرائت های مختلف از دین یا تاریخ مندی فهم دین
  • جلسه پنجم: جامعیت زمانی و مکانی دین اسلام
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما