روزهای آزادی

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:27231
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 6 جلسه به بررسی خلاصه ای از تحولاتسیاسی معاصر در افغانستان کشور جنگ و کودتا ؛ و دخالت کشورهای بیگانه در این کشور؛ و چگونگی ایجاد گروه های تروریستی و دخالت های آمریکا در کشورهای کنگو، وییتنام و اندونزی ؛ و نقش رسانه ها در قهرمان سازی آمریکا ؛ دشمنی و سرکوب کشورهای آزادی خواه ؛ و کشتار هایی با نقاب صلح در عراق و پیدایش داعش ؛ دخالت نظامی آمریکا در گوآتمالا به بهانه رونق افتصاد و استعمار در پاناما و نیکاراگوئه و همچنین اقتصاد امریکایی! می پردازد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - افغانستان؛ کشور جنگ و کودتا
 • جلسه دوم - کشتاری به وسعت دو قاره
 • جلسه سوم - کشتار با نقاب صلح
 • جلسه چهارم - آمریکا علیه آلنده و کاسترو
 • جلسه پنجم - همسایه‎ی خوب آمریکایی!
 • جلسه ششم - اقتصاد امریکایی!
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما