فرازهائی از تاریخ پیامبر اسلام (ص) - بخش اول

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام اسکندری در 5 جلسه بیان گردیده مطالعه زندگی پر فراز و نشیب پیامبر گرامی اسلام که بهترین اسوه و الگو و به بیان قرآن کریم اسوه حسنه می باشد بسیار جالب و قابل تامل است. درس "فراز هایی از تاریخ پیامبر اسلام 1" سعی دارد به طور اختصار به اوضاع جزیره العرب پیش از ظهور پیامبر، حمله اصحاب فیل به مکه، ولادت پیامبر، طفولیت و جوانی و ماجرای ازدواج، بعثت پیامبر، دعوت پنهانی، دعوت آشکار، محاصره اقتصادی، نقشه قتل پیامبر و ماجرای لیله المبیت بپردازد و دانش پذیر را با این بخش از تاریخ آشنا سازد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: اوضاع جزیره العرب، پیش از ظهور پیامبر (ص)
  • جلسه دوم: حمله اصحاب فیل به مکه و ولادت پیامبر (ص)
  • جلسه سوم: طفولیت، جوانی و ماجرای ازدواج پیامبر (ص)
  • جلسه چهارم: بعثت پیامبر، دعوت پنهانی، دعوت آشکار، محاصره اقتصادی
  • جلسه پنجم: نقشه قتل پیامبر و ماجرای لیله المبیت
  • آزمون پایانی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما